Inzameling restafval gemeente Emmen onder de loep

Emmen/Regio – De inzameling van het huishoudelijk afval gaat onder de loep bij de gemeente Emmen. Een nieuw inzamelsysteem voor het huishoudelijk afval  moet zorgen voor een goede en betaalbare inzameling.

Goed en betaalbaar houden

Het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in de gemeente Emmen gaat veranderen. Om het inzamelen van afval goed en betaalbaar te houden voor inwoners wil de gemeente hen meer stimuleren hun afval beter te scheiden. De verbranding van restafval (grijze container) wordt steeds duurder.

Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om over te gaan op betalen per leging van de grijze container (niet per kilo). In maart moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Als de raad voor stemt is de verwachting dat het nieuwe inzamelsysteem op 1 januari 2022 ingevoerd wordt.

Kosten verbranding restafval stijgen fors

Gemeenten moeten voldoen aan landelijke doelstellingen om grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken (o.a. textiel, papier en plastic) en de hoeveelheid restafval (afval in de grijze container) te verminderen. Er worden nog steeds teveel grondstoffen in de grijze container gegooid en dus verbrand bij de verwerking. De kosten voor verbranding van restafval stijgen fors voor de gemeente. Als de gemeente Emmen niets doet, wordt de hoeveelheid restafval niet minder en de gemeentelijke afvalstoffenheffing steeds hoger.

Wethouder René van der Weide: “Het huidige inzamelsysteem is financieel niet houdbaar. We zien ook dat er nog beter gescheiden kan worden. Daarom hebben we gezocht naar een ander systeem. Dit systeem beloont wanneer je minder restafval aanbiedt.” Er wordt per inwoner per jaar circa 202 kilo restafval ingezameld. De bedoeling is om dat in 2025 te hebben verminderd tot maximaal 100 kilo restafval.

Enquête

In de voorbereiding op het nieuwe afvalbeleid zijn inwoners bevraagd op hun wensen en voorkeuren. Een enquête daarover is door ruim 1000 inwoners ingevuld. Het algemene beeld is dat inwoners zeer positief staan tegenover een betere afvalscheiding en meer recycling. Van de geënquêteerden geeft 91% aan afvalscheiding en hergebruik van afvalstromen (heel) belangrijk te vinden, en 70% van de geënquêteerden zegt meer moeite te willen doen voor afvalscheiding, en dat er een voorkeur is voor het systeem waarbij degene die minder restafval aanbiedt, minder betaalt. De huidige afvalinzameling krijgt een waardering van een 7,1.

Diftar-systeem

Het nieuwe afvalplan gaat uit van het Diftar-systeem. Diftar staat voor geDIFferentieerd TARief. Inwoners worden (financieel) geprikkeld om het huishoudelijk afval beter te scheiden, zodat er zo weinig mogelijk restafval overblijft.

Per leging gaan betalen

“Het werkt heel simpel: u betaalt per leging van de container, niet per kilo. Hoe minder vaak u de container aan de straat zet, des te minder betaalt u. We combineren betaalbaarheid met een goede dienstverlening. Daarom kiezen we ervoor dat inwoners de grijze container 2-wekelijks aan de straat kunnen zetten” aldus Van der Weide. De grijze container wordt dan 1 keer per 2 weken geleegd (in plaats van 1 keer per 3 weken nu). Zo krijgen inwoners de keuze de grijze container vaker of minder vaak aan de straat te zetten. De frequentie voor het inzamelen van PMD (Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons) en GFT-afval (Groente-, fruit- en tuinafval) blijft hetzelfde.

Invoering nieuwe systeem

Na besluit van de gemeenteraad over het nieuwe afvalbeleid, wordt gewerkt aan de invoering van het nieuwe systeem. Hierbij wordt ook goed gekeken naar mensen en groepen in de samenleving die door allerlei oorzaken hierbij extra geholpen moeten worden, denk aan gezinnen met veel luiers of een medische indicatie. Belangrijk bij een nieuw inzamelsysteem en het beter scheiden van afval is dat mensen hierbij gestimuleerd worden door goede informatievoorziening en leuke acties. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van afvalcoaches. Maar ook extra aandacht voor handhaving is van belang.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!