Onderzoek bodemdaling Nieuw-Amsterdam

Nieuw-Amsterdam – Regio – Er komt een onderzoek naar de bodemdaling in Nieuw-Amsterdam en de regio. Met regio wel te verstaan de directe omgeving, en (voorlopig nog niet) de andere buitendorpen in de Gemeente Emmen.

Onderzoek

Wat zijn de mogelijke oorzaken van bodemdaling in het gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving? Is er in de toekomst nog verdere daling van de bodem te verwachten in dat gebied? Wat zijn de mogelijke oorzaken van schade aan te onderzoeken woningen in dat gebied? Op deze vragen worden de komende maanden antwoorden gezocht.

Gemeente Emmen, provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen laten hier onderzoek naar doen. Het onderzoek zal in september starten, zodra duidelijk is welk bureau het gaat uitvoeren. De uitkomsten worden verwacht in het voorjaar van 2021.

veel schademeldingen

Nadat eind 2019 tientallen meldingen van (schade door) bodemdaling onder en rondom woningen werden gedaan bij de gemeente, sloegen de drie overheden de handen ineen. Omdat de meeste meldingen uit het gebied Nieuw-Amsterdam en omgeving kwamen, is dat gebied als pilotgebied aangewezen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn om ook naar een groter gebied te kijken. Om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan hebben gemeente Emmen, provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen de afgelopen maanden gewerkt aan het scherp formuleren van de onderzoeksvragen, het zo volledig mogelijk inventariseren van beschikbare basisgegevens en het uitvoeren van een marktverkenning.

Wethouder René van der Weide namens de drie overheden: “Veiligheid is de eerste prioriteit. Daarom hebben Enexis en Bouw- en woningtoezicht van de gemeente ter plaatse al controles uitgevoerd en gekeken of er direct gevaar was voor de mensen. Nu ook de voorbereidingen zo zorgvuldig mogelijk zijn gedaan, kunnen we na de zomer starten met het onderzoek. Het is in ieders belang dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd om te achterhalen wat de oorzaak is van de bodemdaling en de schade aan de woningen.“

Planning

In de zomer begint de aanbesteding voor het onderzoek. Wanneer in september een partij de opdracht heeft gekregen, organiseren gemeente, provincie en waterschap een informatiebijeenkomst. In de opdracht zit ook het onderzoek naar 10 woningen in een specifiek pilotgebied. Door onder andere analyse van de bouwwijze, wordt onderzocht in hoeverre de schade aan de woning komt door bodemdaling. Na de presentatie van het onderzoek, waarschijnlijk in maart 2021, gaan de drie overheden met bewoners in gesprek over de onderzoeksresultaten.

Onderzoek gasleidingen

Enexis heeft tijdens de informatiebijeenkomst in januari in Veenoord toegezegd de gasaansluitingen in het pilotgebied (Nieuw-Amsterdam e.o.) te onderzoeken op lekkage. Er is ongeveer 12 km aan gasleidingen onderzocht. Hierbij is één lekkage gevonden die lijkt te komen door bodemdaling over een langere periode. Deze lekkage is verholpen. Daarnaast vervangt Enexis 89 gasaansluitingen.
De gemeente heeft bewoners van het pilotgebied gevraagd om gevallen van bodemdaling en mogelijke schade daardoor te melden bij de gemeente. Waar mogelijk is melders gevraagd foto’s aan te leveren, zodat een inschatting van de staat van de woning kon worden gemaakt.
Zodra al deze informatie is verzameld kan het worden gebruikt als input voor een breder onderzoek naar mogelijke schade door bodemdaling in het gebied. Ook is naar aanleiding van de meldingen gekeken of de woningen veilig zijn.

Klankbordgroep Bodemdaling

Twaalf bewoners uit het pilotgebied en drie afgevaardigden van de dorpsverenigingen Nieuw-Amsterdam/Veenoord vormen voor en tijdens het onderzoek samen de klankbordgroep Bodemdaling. Aan deze groep wordt gedurende het onderzoek advies gevraagd bij de onderzoeksvragen en -opzet. Op de website van de gemeente Emmen  kan men terecht voor meer informatie over het onderzoek, de mogelijkheid om bodemdaling te melden en vragen/antwoorden.