Lokaal Akkoord 2019-2024: Afspraken voor de sociale huursector.

Hoe zorgen we dat de kwaliteit van wonen en leven in de gemeente Emmen goed blijft? Welke inzet is dan de komende jaren nodig in de sociale huursector?

Lokaal akkoord Emmen 2019-2024

In het ‘Lokaal akkoord Emmen 2019-2024’ hebben gemeente, corporaties en huurdersorganisaties hierover afspraken vastgelegd. Lefier, Domesta, Woonservice, Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe, SBDE, Samen Sterk en de gemeente werken samen aan voldoende, goede en betaalbare huurwoningen in de gemeente Emmen.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Woningzoekenden moeten binnen een redelijke termijn een sociale huurwoning vinden. Dit moet een woning zijn die past bij de gezinssamenstelling én bij het inkomen. In het Lokaal Akkoord staat hoe corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente werken aan deze doelstelling. Zo gaan de corporaties zorgen voor meer levensloopgeschikte woningen omdat er steeds meer oude(re) huurders zijn. Een ander voorbeeld: tenminste 80% van de sociale huurwoningen is betaalbaar. Dit betekent dat een- en tweepersoonshuishoudens hier met huurtoeslag kunnen wonen.

Duurzame woningen

Nu worden veel huizen nog verwarmd met gas. Dit gaat veranderen. In de Drentse energiedeal is afgesproken dat de Drentse woningvoorraad in 2040 energie-neutraal is. In het Lokaal Akkoord staan de stappen die komende 5 jaar voor de sociale huursector in Emmen gemaakt worden. Dit gaat over ‘nul op de meter’ maken van woningen, gas-loze nieuwbouw, maar bijvoorbeeld ook over de inzet van energiecoaches.

Wonen, zorg en welzijn

Mensen met een zorgvraag wonen steeds vaker zelfstandig. Dit is een algemene trend. Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties willen ook sociale huurders met een zorg- of hulpvraag goed bedienen. Zij doen dit door goede afspraken te maken. Dit kan gaan over beschermd wonen en WMO-voorzieningen, maar ook over de aanpak van woonoverlast.

Leefbare wijken en dorpen

Inwoners van de gemeente Emmen wonen in een prettige, veilige woonomgeving. Alle partijen van het Lokaal Akkoord dragen hier naar vermogen aan bij. De gemeente maakt bijvoorbeeld woon- en leefbaarheidsvisies en de huurdersorganisaties betrekken hun achterban bij de aanpak van leefbaarheid.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!