Rekenkamercommisie: maak heldere afspraken met de Erkende Overleg Partners (EOP)

De Rekenkamercommissie van Emmen, het RKE, adviseert het gemeentebestuur om heldere afspraken te maken met de Erkende Overlegpartners (EOP’s).

Belangrijke schakel

De Erkende Overlegpartners (EOP’s) zijn in de gemeente Emmen een belangrijke schakel tussen het gemeentebestuur en de inwoners. Zij moeten zorgen voor de leefbaarheid en krijgen daar ook een budget voor. Ook behartigen de EOP’s de belangen van het gebied dat ze vertegenwoordigen. Of de EOP’s dit ook doen en hierin slagen is niet goed vast te stellen. Er zijn geen duidelijke doelen en de gemeenteraad staat op een te grote afstand om daarover te oordelen, aldus het RKE in haar onderzoek naar de EOP’s.

Vragen

De RKE heeft onderzocht of de EOP de inwoners uit een dorp of wijk goed vertegenwoordigen. Een ander belangrijk onderwerp is de leefbaarheid. Zorgt de EOP ervoor dat u prettig woont? Welke doelen moeten er bijvoorbeeld behaald worden en hoe zorg je ervoor dat je eigen dorp of wijk leefbaar blijft?Maar ook: welke rol heeft de gemeenteraad: weet de raad welke doelen een EOP heeft en welke afspraken er zijn met een EOP en hoe kan de raad controleren of deze ook worden gehaald en nagekomen.

Doelen stellen

De RKE stelt in het onderzoek vast dat er geen concreet beleid vanuit de gemeente is voor de EOP’s en dat er geen heldere en meetbare doelen zijn afgesproken. Elke EOP geeft op eigen wijze invulling aan haar taken en het betrekken van de inwoners bij haar activiteiten. Iedereen doet dat anders. Zonder heldere doelen kan je niet zeggen of een EOP goed functioneert.

Gewicht van EOP

Ook is het voor de gemeente niet altijd duidelijk of de mening van een EOP ook gelijk is aan de mening van de inwoners. Het is dus niet altijd helder wat de adviezen voor gewicht hebben. De ene EOP vertegenwoordigt zijn achterban anders dan de andere. Het is als gemeenteraad dan lastig om de adviezen naar waarde te kunnen schatten. De raad geeft slechts in beperkte mate zicht op de EOP’s. Er wordt voor de raad niet bijgehouden wat de EOP’s bereiken. Dit zorgt ervoor dat de raad niet goed in staat is om een oordeel te hebben over de behaalde resultaten.

Maak vooraf afspraken

De RKE geeft op grond van haar conclusies een aantal adviezen aan de gemeenteraad. De belangrijkste is dat er vooraf duidelijke afspraken gemaakt moeten worden met de EOP over de doelen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van wijk- en dorpsplannen. Zo kan de raad ook de voortgang volgen en bepalen of de doelen zijn gehaald.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De gemeenteraad controleert of het college van Burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De RKE is onafhankelijk en helpt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Onderzoek doen naar het beleid is een manier om erachter te komen of de resultaten op een goede manier zijn gehaald. De RKE geeft als het nodig is advies over wat er beter kan.