Subsidieaanvragen ‘Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken Emmen’ opengesteld

Het indienen voor een subsidieaanvraag voor de ‘Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken Emmen’  kan weer vanaf 1 april 2017 gedaan worden.

leefbaarheid

Een aantrekkelijke omgeving is belangrijk voor de leefbaarheid en de vitaliteit van dorpen en wijken. Leegstand, achterstallig onderhoud en verloedering moeten daarom worden bestreden. Met de ‘Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken’ kunt u een financiële bijdrage aanvragen om dit gezamenlijk aan te pakken.

draagvlak

Uitsluitend rechtspersonen maken aanspraak op subsidie. Het plan moet vanuit het dorp of de wijk zijn voorbereid en draagvlak hebben bij bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

De regeling kent een subsidieplafond. Als deze wordt overschreden dan worden aanvragen getoetst aan een vastgestelde richtlijn en gerangschikt op een prioriteitenlijst. Het beschikbare subsidiebedrag wordt daarna verdeeld over de hoogst scorende aanvragen.

indienen

Van 1 april 2017 tot 1 juni 2017 kunnen ook dit jaar weer subsidie aanvragen worden ingediend voor:

A. Verpaupering van woon- en leefomgeving aanpakken
B. Centrumvoorzieningen stand houden en accommodaties aanpassen
C. Economische mogelijkheden benutten
D. Projecten gericht op sociaaleconomische versterking en arbeidsparticipatie

Hoogte subsidie

Voor de doelen onder A, B en C wordt ten hoogste € 50.000 subsidie verstrekt. Tenminste 25% van de subsidiabele kosten moet zijn gedekt uit bijdragen van derden en/of uit vrijwilligerswerk.
Voor D is € 10.000,- subsidie per aanvraag beschikbaar. Erkende overlegpartners moeten uit eigen middelen bijgedragen.

Voorwaarden

De regeling is bedoeld voor projecten in de dorpen en de woonwijken van Emmen. Emmen centrum, de bedrijfsterreinen en het buitengebied vallen hier buiten. Uitsluitend rechtspersonen maken aanspraak op subsidie.

Het plan moet vanuit het dorp of de wijk zijn voorbereid en draagvlak hebben bij bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De regeling kent een subsidieplafond van € 100.000. Als dit bedrag wordt overschreden dan worden aanvragen aan de hand van een vastgestelde richtlijn gerangschikt op een prioriteitenlijst. Het beschikbare subsidiebedrag verdeeld over de hoogst scorende aanvragen.

Aanvraagprocedure

Uw aanvraag moet vóór 1 juni 2017 worden ingediend door middel van het aanvraagformulier, klik hier voor het aanvraagformulier.

(Bron: Gemeente Emmen)