Onderzoek relatie gemeente en Area Reiniging door Rekenkamer Emmen afgerond

Regio/Emmen – De Rekenkamer (RKE) heeft onderzocht op welke wijze Area bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Emmen op het terrein van duurzaamheid, milieu en werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Uitkomsten

De Rekenkamercommissie concludeert dat er binnen de gemeente Emmen geen goed overzicht is welke zaken er allemaal richting Area lopen en er wordt gewerkt met verouderde documenten. Er is geen overkoepelende strategie vanuit Emmen richting Area. Er zijn bijna geen concrete doelstellingen geformuleerd. Het is dus niet duidelijk wat de gemeente precies van Area verwacht. Dat maakt het voor de gemeenteraad niet mogelijk om te beoordelen of het geld dat wordt geïnvesteerd ook goed is besteed.
De enige concrete (landelijke) doelstelling om restafval te verminderen en afval meer te scheiden wordt door de gemeente bij lange na niet gehaald.

Andere doelen, zoals arbeidsparticipatie en werkgelegenheid, worden wel benoemd als speerpunten maar worden vervolgens niet uitgewerkt of als concrete opdrachten aan Area verstrekt.
Daarnaast is het ook niet duidelijk hoe de verschillende doelen zich tot elkaar verhouden. Wordt duurzaamheid bijvoorbeeld verkozen boven kwalitatieve dienstverlening aan de inwoner ? Mag duurzaamheid ten koste gaan van goedkope dienstverlening aan de inwoner?

Conclusie

Nu niet duidelijk is waar Emmen voor staat, kan de opdrachtgeversrol vanuit Emmen richting Area minder goed worden ingevuld en is het voor Area moeilijk om met voorstellen of plannen te komen. De RKE doet daarom als aanbeveling een overkoepelende strategie op te stellen, waarin alle doelstellingen met betrekking tot Area terugkomen en in verband worden gebracht met elkaar. Dit schept ook duidelijkheid naar de andere eigenaren en maakt het onderling afstemmen van het beleid eenvoudiger. En daarvan kunnen de inwoners van de drie gemeenten van profiteren, bijvoorbeeld door lagere afvalstoffenheffingen en de gemeenten zelf (en daarmee indirect ook de inwoners) door hogere winstuitkering.

Onderzoek

De gemeente Emmen is met de gemeenten Coevorden en Hoogeveen eigenaar van Area NV. Daarnaast is de gemeente opdrachtgever en afnemer van producten en diensten van Area.
Aan de hand van een aantal onderzoeksvragen wilde de RKE weten welk beleid de gemeente (ook door de gemeenteraad) voor Area heeft geformuleerd en of dit beleid ook wordt onderschreven door de andere gemeenten en Area zelf. Voor de antwoorden op deze vragen heeft de RKE gesproken met betrokken ambtenaren en bestuurders van de gemeente en van Area en beleidsdocumenten bestudeerd.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De gemeenteraad controleert of het college van Burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De RKE is onafhankelijk en helpt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Onderzoek doen naar het beleid is een manier om erachter te komen of de resultaten op een goede manier zijn gehaald. De RKE geeft als het nodig is advies over wat er beter kan.

error: De inhoud van deze website is beschermd !!